Odluka o kontakt broju dostupnom od 0-24

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SEMELJCI

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Semeljci

KLASA: 810-01/20-01/06

URBROJ: 2121/07-02/20-1

Semeljci, 23. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 82/15 i 118/18) i članka 17. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine broj 126/19 i 17/20) Stožer civilne zaštite Općine Semeljci donio je 23. ožujka 2020. godine

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Stožer civilne zaštite Općine Semeljci osigurati će kontakt telefon i e-mail za građane dostupan od 0-24, na koje će građani moći upućivati pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima.

Kontakt: nacelnik@semeljci.hr, tel: 031/856-310 (0-24), a 031/856-311 (samo od 15:00 do 07:00).

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do daljnjega odnosno do njezinog opoziva.

                                                                                              

                                                                                   NAČELNIK STOŽA

                                                                                               Mirko Miladinović

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr