Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.    Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju…
kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj…
Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini („Županijski glasnik" broj 3/17) utvrđeno je da pomoć za ogrjev ostvaruju korisnici stalne pomoći. Korisnici stalne pomoći dužni su u Jedinstveni Upravni odjel Općine Semeljci,…
Kao najveća kulturno-umjetnička maifestacija, u sklopu dana Općine Semeljci, održana je 15. smotra folklora „ Kolo na Vrbaku“   Semeljčani su ove godine ugostili dvanaest društava iz cijele Hrvatske 1. KUD. „Seljačka sloga“ Ivankovo 2. KUD „Svilenka“ Buk 3. KUU „Andrija Mmatijaš-Pauk“ Marina (Trogir) 4.KUD „Zeleni gaj“ Gaj 5.Kud „I.G.Kovačić“…

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr