STATUT OPĆINE SEMELJCI

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

      O P Ć I N A   S E M E L J C I

            OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

Klasa:012-03/13-01/01

Ur.broj:2121/07-1/13- 505

Semeljci, 14. ožujka 2013.

 

 

            Na temelju članka 8. i članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11. i 144/12) i članka 33. stavak 1. podstavak 1. Općinsko vijeće Općine Semeljci na 33. sjednici, održanoj dana 14. ožujka 2013. godine, donosi

 

S T A T U T

Općine Semeljci

            I.         OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

            Statutom Općine Semeljci (u nastavku teksta: Statut) uređuje se samoupravni djelo-krug Općine Semeljci, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Semeljci, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odluči-vanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Semeljci.

          Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

           

            II.        STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

 

Članak 2.

            Općina Semeljci je jedinica lokalne samouprave.

            Naziv Općine je Općina Semeljci.

            Općina Semeljci je pravna osoba.

            Sjedište Općine Semeljci je u Semeljcima, Kolodvorska 2.

Članak 3.

            OpćinaSemeljciobuhvaćapodručjaslijedećihnaselja: Kešinci, Koritna, Mrzović, SemeljciiVrbica.

            PodručjeOpćineSemeljciutvrđenojezakonom, agranicepodručjaOpćineidukatastarskimgranicamarubnihnaseljakojasenalazeunutarpodručjaOpćine.

            GraniceOpćineSemeljcimogusemijenjatinanačinipopostupkupropisanomzakonom.

            III.      OBILJEŽJAOPĆINESEMELJCI

 

 

Članak 4.

            Općina Semeljci ima grb i zastavu.

            Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Semeljci i izražava pripa-dnost Općini Semeljci.

            Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće Općine Semeljci (u na-stavku teksta: Općinsko vijeće), Općinski načelnik može odobriti uporabu grba i zastave pra-vnim osobama radi promicanja interesa Općine Semeljci.

Članak 5.

            Naziv “Općina Semeljci” i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i zname-

njima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s odlu-kom Općinskog vijeća.

            O korištenju naziva “Općina Semeljci” i njezinih izvedenica odlučuje Općinski nače-

lnik Općine Semeljci (u nastavku teksta: Općinski načelnik).

Članak 6.

            Grb Općine Semeljci ima oblik štita sa plavim poljem u kome se nalazi zlatno/žuta vreća brašna koju nadvisuje zlatno/žuta lipova grančica.

Članak 7.

            Zastava Općine Semeljci je svjetlo plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.

            Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2.

Članak 8.

            Dan Općine Semeljci je 13. lipnja - dan Svetog Antuna Padovanskog, zaštitnika Općine Semeljci, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

             Na Dan Općine Semeljci mogu se dodijeliti nagrade i druga priznanja za istaknuta postignuća na svim područjima gospodarskog i društvenog života.

            IV.      JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

            Općina Semeljci dodjeljuje javna priznanja u gospodarstvu, prosvjeti, kulturi, te huma-nitarnim aktivnostima, ali i za druge sadržaje, aktivnosti, odnosno javno djelovanje od osobi-tog interesa za Općinu Semeljci.

            Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja građanima, udruženjima građana, ustano-vama i poduzećima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Semeljci, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, ku-lture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 10.

              Javna priznanja Općine Semeljci su :

               1. Počasni građanin Općine Semeljci

               2. Nagrada Općine Semeljci za životno djelo

               3. Godišnja nagrada Općine Semeljci.

Članak 11.

        Počasnim građaninom Općine Semeljci mogu se proglasiti građani Republike Htrvatske ili strani državljani, koji su  naročito zaslužni za napredak Općine Semeljci, Osječko-bara-njske županije i Domovine Hrvatske, te za mir i napredak u svijetu.

Članak 12.

          Nagrada Općine Semeljci za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelima dale doprinos na području gospodarstvenog ili društvenog života od posebnog značaja za Općinu Semeljci.

Članak 13.

          Godišnja nagrada Općine Semeljci je osobna nagrada koja  se dodjeljuje pojedincima za

njihov doprinos u jednom ili više područja gospodarskog ili društvenog života.

Članak 14.

            Vrste javnih priznanja, uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, krite-rij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

            V.        SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I

                        PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 15.

            Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Semeljci uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samou-

prave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 16.

            Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju spora-zuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne sa-mouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mo-gućnosti za njezino razvijanje.

            Kriteriji  za uspostavljanje  suradnje, te  postupak  donošenja odluke uređuje se poseb-

nom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 17.

            Sporazum o suradnji Općine Semeljci i općine ili grada druge države objavljuje se u “Službenom glasniku” Općine Semeljci.

            VI.      SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 18.

            Općina Semeljci je samostalna u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelo-kruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakoni-tosti rada i akata tijela Općine Semeljci.

Članak 19.

            Općina Semeljci u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja koji-

ma se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni drža-vnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

            - uređenje naselja i stanovanje

            - prostorno i urbanističko planiranje

            - komunalno gospodarstvo

            - brigu o djeci

            - socijalnu skrb

            - primarnu zdravstvenu zaštitu

            - odgoj i osnovno obrazovanje

            - kulturu, tjelesnu kulturu i šport

            - zaštitu potrošača

            - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

            - protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu

            - promet na svom području te

            - ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

            Općina Semeljci obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim za-konima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

            Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

            Općina Semeljci može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 19. ovoga Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samoupra-ve, osnivanjem zajediničkih tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgo-vačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

            Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Opći-nskog vijeće .

 

Članak 21.

             Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Semeljci, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom  prenijeti na Osječko-baranjsku županiju.

            Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine pose-bnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

            VII.     NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 22.

            Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lo-kalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 23.

            Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Opći-ne, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima odre-đenim zakonom.

            Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti najmanje jedna trećina članova Opći-nskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i 20% uku-pnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 24.

            Osim iz razloga utvrđenih člankom 23. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

            Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog za-mjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

            Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača.

            Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njego-vog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog refere-nduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Članak 25.

            Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, Općinsko vijeće je du-žno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dosta-

viti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoup-

ravu.

            Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) sa-moupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

            Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamje-nika podnijeli birači, Općinsko vijeće dužno je u roku od 60 dana od dana podnošenja prije-dloga utvrditi ispravnost prijedloga, a u daljnjem roku od 30 dana od dana utvrđivanja ispra-vnosti prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

            Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predsta-vničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, pre-dstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu, te ako prijedlog prihvati, do-nijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

            Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predsta-vničkog tijela.

Članak 26.

            Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, pod-ručje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odno-sno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se ra-spisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o ko-jima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 27.

            Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 28.

            Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 23. stavak 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

Članak 29.

            Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

            Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje je-dna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

            Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

            Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišlje-nje, te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 30.

            Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donoše-nja odluke iz članka 29. stavak 3. ovoga Statuta.

            Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

            Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

            Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose veći- nom glasova prisutnih građana.

Članak 31.

            Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješa-vanje određenih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpi-som podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

            Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 32.

            Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upra-vljanja i upravnih tijela Općine, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

            Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

             Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikaci-

je.

           

            VIII.   TIJELA OPĆINE

 

Članak 33.

            Tijela Općine  Semeljci su :

            - Općinsko vijeće ( Predstavničko tijelo )

            - Općinski načelnik (Izvršno tijelo)

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 34.

            Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje dono-si odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Usta- vom, zakonom i ovim Statutom.

            Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samou-pravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležno-sti su Općinskog načelnika.

            Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tije-lo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 35.

            Općinsko vijeće:

            1. donosi Statut Općine,

            2. donosi Poslovnik o radu,

            3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u  

                vlasništvu Općine,

            4. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

            5. usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

            6. donosi odluku o privremenom financiranju,

            7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te raspolaganju ostalom

                imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez pri-

    mitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otu-     

đenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek     odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,

            8.   donosi odluku o promjeni granice Općine,

            9.   uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

            10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenji-

                  vanja,

            11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za oba-   

                  vljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za    

                  Općinu,   

            12. predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina

      ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora

      trgovačkog društva,

            13. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala

                  Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,

            14. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o

                  osnivanju nije drugačije propisano,

            15. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnju s drugim jedinicama lokalne

                  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

            16. raspisuje lokalni referendum,

            17. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

            18. bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

            19. odlučuje o pokroviteljstvu Općine,

            20. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodje-

                  ljuje javna priznanja,

            21. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim

                  odlukama Općinskog vijeća,

            22. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podza-

                  konskim aktima.

Članak 36.

            Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 37.

            Predsjednik Općinskog vijeća:

            1.   predstavlja Općinsko vijeće,

            2.   saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

            3.   predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

            4.   upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

            5.   brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

            6.   održava red na sjednici Općinskog vijeća,

            7.   usklađuje rad radnih tijela,

            8.   potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

            9.   brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

            10. brine o zaštiti prava vijećnika i

            11. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 38.

            Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

Članak 39.

            Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća, sukladno Zakonu.

            Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana  konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 40.

            Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

            Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

            Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 41.

            Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

            - ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,

            - ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost,

               danom pravomoćnosti sudske odluke,

            - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u tra-

               janju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

            - ako odjavi prebivalište s područja Općine Semeljci, danom prestanka prebivališta,

            - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i

            - smrću.

Članak 42.

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema

odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to

vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

            Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od da-na podnošenja pisanog zahtjeva.

            Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

            Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku traja-nja mandata.

Članak 43.

            Vijećnik ima prava i dužnosti:

            - sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

            - raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

            - predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane

               na prijedloge akata,

            - postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

            - postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika,

            - sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u

               radnim tijelima kojih je član i glasovati,

            - tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela

               Općine i

            - izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

            Vijećnik ne može biti kazneno gonjen, niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

            Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propi-

sima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

            Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Po-

slovnika Općinskog vijeća.

Članak 44.

            Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja pre-dsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. Radna tijela

Članak 45.

            Radna tijela Općinskog vijeća su:

            - Povjerenstvo  za statutarno-pravna pitanja

            - Povjerenstvo za izbor i imenovanje

            - Povjerenstvo za predstavke i pritužbe

            - Mandatno povjerenstvo

Članak 46.

             Povjerenstvo za statutarno – pravna pitanja, predlaže:

            - Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća ,

            - predlaže pokretanje postupka  za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog

               vijeća,

           -  razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove

               usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o 

               tome daje mišljenje i prijedloge  Općinskom vijeću,

            - utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Općinskog vijeća kada je tim

               aktima ovlašteno ili kada to ocijeni potrebnim

            - obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 47.

            Povjerenstvo za statutarno – pravna pitanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koji se biraju iz redova vijećnika i stručnih djelatnika.

                                                                     Članak 48.

 Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže:

-  izbor i  razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

            -  izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća

            -  imenovanje i razriješenje i drugih osoba određenim Statutom i drugim odlukama

               Općinskog vijeća.

             

Članak 49.

                 Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana iz reda vijećnika.

                                                                  Članak 50.

                Povjerenstvo za predstavke i pritužbe:

                - razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba,

                - surađuje s nadležnim tijelima I organizacijama glede zaštite prava građana,

                - poduzima i druge mjere usmjerene na zaštitu  prava građana za koje je

                  ovlašteno zakonom, Statutom ili odlukama Općinskog vijeća.

Članak 51.

            Povjerenstvo za predstavke i pritužbe ima predsjednika i dva člana iz reda vijećnika.

Članak 52.

            Mandatno povjerenstvo:

- izvješćuje Vijeće na konstituirajućoj sjednici o provedenim izborima i imenima

   i imenima izabranih vijećnika

            -  izvješćuje Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku  funkciju, te o

               zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku funkciju,

            -  izvješćuje Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećni-

               ka koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

            -  izvješćuje Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

            -   izvješćuje Općinsko vijeće o prestankuu mandata kada se ispune zakonom

                predviđeni uvjeti  i izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata

                zamjeniku člana Općinskog vijeća.  

Članak 53.

               Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana iz reda vijećnika.

                                                                    Članak  54.

               Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Semeljci podrobnije se uređuje organiziranje

rada sjednica radnih tijela, glasovanje i vođenje zapisnika.

Članak  55.

            Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pita-nja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

            Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće po-

sebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK ( Izvršno tijelo )

Članak 56.

Izvršno tijelo u  Općini je Općinski načelnik.

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

            Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo  može biti i zamjenik kada obnaša

 dužnost Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.

            Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika je zamjenik Općinaskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Općinskim načelnikom, a dužnost Općinskog načelnika obnaša ako je mandat Općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Općini Semeljci.

Zamjenik iz stavka 3. i 4. ovog članka u slučaju obnašanja dužnosti Općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.

Članak 57.

            Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima.

Mandat im traje četiri godine.

            Mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika  izabranih na radovnim izborima počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

            Iznimno od stavka 3. ovog članka , mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika  koje je Vlada Republike Hrvatske razriješila istovremeno kada je i raspustila predstavničko tijelo, traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika.

                                                              

Članak 58.

            Općinski načelnik:

            1. priprema prijedloge općih akata,

            2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

            3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

            4. upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima

                Općinskog vijeća,

            5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Semeljci i raspola-

                ganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim pripisima.

                Odlučuje o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primi-

                taka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđi-

                vanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom . Ako je

                taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik može odlučivati najviše do

                1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati

                najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspola-

                ganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u

                skladu sa zakonom .

                O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom

                većom od vrijednosti utvrđenih stavkom  2. ove točke, odlučuje Općinsko vijeće,   

            6. upravlja prihodima i rashodima Općine,

            7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

            8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

            9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

          10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

          11. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,

          12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,

          13. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

          14. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

          15. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje

                komunalnih djelatnosti,

          16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

          17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje

                komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

          18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

          19. imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pra-            vnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava)    

                kojima je Općina osnivač, odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,

          20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Pro-

                grama gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

          21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u

                zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine  u skladu s posebnom odlukom Opći-

                nskog vijeća o poslovnim prostorima,

          22. donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,

          23. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođe-

                nju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

          24. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samo-

                upravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na

                Općinu,

          25. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima drža-

                vne uprave,

          26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnese drugi ovlašteni predlagatelji,

          27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, te

          28. obavlja i druge poslove predviđene ovom Statutom i drugim propisima.

Članak 59.

            Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u

njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upavnih tijela Općine.

Članak 60.

            Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

            Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelni-ka tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

            Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pi-tanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

            Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno poduda-rnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 61.

            Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

            - ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim

               aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku

               od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski

               načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne upra-

               ve u Osječko-baranjskoj županiji,

            - ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom

              povređuje zakon, Statut ili opći akt koji je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 62.

            Općinski načelnik ima zamjenika, koji za zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako

je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže

odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama

općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

            Općinski načelni može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti za-mjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

            Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržava-ti se uputa općinskog načelnika.

Članak 63.

            Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesio-nalno ili volonterski.

Članak 64.

            Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

            - danom dostave pisane ostavke,

            - danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

            - danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu

               zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

            - danom prestanka prebivališta na području Općine,

            - danom prestanka hrvatskog državljanstva i

            - smrću.

            U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije go-dine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslo-ve će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prije-vremenih izbora za novog općinskog načelnika.

            Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga čla-nka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog na-čelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

Članak 65.

            Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 24.ovoga Statuta.

            Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevre-

menih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrva-tske.

           

            IX.      UPRAVNA TIJELA

 

Članak 66.

            Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

            Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

            Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.

            Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 67.

            Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te poduzimaju propisane mjere.

            Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna općinskom načelniku.

Članak 68.

            Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

            X.        JAVNE SLUŽBE

 

Članak 69.

            U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 70.

            Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovoga Statuta osnivanjem vla-stitog pogona, trgovačkog društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

            Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele, imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

            XI.      MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 71.

            Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

            Mjesni odbori  osnivaju se za sva naselja Općine na način i prema postupku propisanim zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se iscrpnije  uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora..

           

            Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 72.

            Mjesni odbori na području Općine  Semeljci su: Mjesni odbor Kešinci, Mjesni odbor Koritna, Mjesni odbor Mrzović, Mjesni odbor Semeljci i Mjesni odbor Vrbica.

Članak 73.

            Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području Općine, te Općinski načelnik.

            Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnesu građani ili udruge, prijedlog se u pi-sanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.

Članak 74.

            Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prije-dlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

            Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predla-gatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

            Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 75.

            Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i pre-zimena, te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom po-

dručju i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora, te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

Članak 76.

            Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 77.

            Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

            Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

            Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Opći-

nskog vijeća. uz shodnu primjenu odredaba zakona kojim se uređujelokalni izbori.

Članak 78.

            Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik .

Članak 79.

            Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika,  9 (devet) članova.

            Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije vijeće se bira.

Članak 80.

            Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom gla-sova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

            Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

Članak 81.

            Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 

Članak 82.

            Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređe-nju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljava-nja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potre-ba na svom području.

Članak 83.

            Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vi-jeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbo-ra, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 84.

            Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće, te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 85.

            Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješava-nje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

            Zbor građana može se sazivati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cje-linu.

            Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 86.

            Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 87.

            Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

            O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 88.

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

            U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Općinski nače-lnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovo Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

            XII.     IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

 

Članak 89.

            Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Semeljci, čine imovinu Općine Semeljci.

Članak 90.

            Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredba-ma zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

            U postupku upravljanja imovinom Općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.

Članak 91.

            Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspola-že.

            Prihodi Općine su:

            - općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i pose-

               bnim odlukama Općinskog vijeća,

            - prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

            - prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno

               u kojima Općina ima udjele,

            - prihodi od koncesija,

            - novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu

               sa zakonom,

            - udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane

               funkcije prema posebnom zakonu,

            - sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i

            - drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 92.

            Temeljni financijski akt Općine Semeljci je proračun.

            Procjena godišnjih prihoda, te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

            Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potje-

ču.

            Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 93.

            Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

            Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a zavr-šava 31. prosinca.

Članak 94.

            Općinsko vijeće donosi proračun za slijedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom na prijedlog  Općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog predlagatelja.

            Proračun Općine  dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom

            

            Ukoliko se proračun za slijedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propi-sanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. Ista odluka dostavlja se Ministarstvu financija u roku 15 dana od dana donošenja.

              Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 95.

            Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili prona-laženjem novih prihoda.

            Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 96.

            Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

            Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Minista-rstvo financija.

Članak 97.

             Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijueće, Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako u zakonom predviđenom roku ne bu-

de donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

            XIII.   AKTI OPĆINE

 

Članak 98.

            Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Stautom Općinsko vijeće donosi Sta-tut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

            Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedina-čnim stvarima.

Članak 99.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te

opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 100.

            Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 101.

            Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. stavka 1. ovoga Statu-ta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

            Opći akti objavljuju se u “Službenom glasniku” Općine Semeljci.

Članak 102.

            Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

            Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama za-kona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Osječko-baranjske županije ili pokrenuti upra-vni spor.

            Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem

upravnom postupku i drugih propisa.

            U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

 

 

XIV.    NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA

Članak 103.

            Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave  nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

           Kada utvrdi nepravilnosti u radu  Općinskog vijeća , središnje tijelo državne uprave  iz stavka 1. ovog članka, donijet će odluku kojom će sjednicu Vijeća  ili njezin dio proglasiti nezakonitim, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.

     

Članak 104.

            Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće Općine  obavljaju ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

            Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt ( u daljnjem tekstu: opći akt )predstojniku ureda državne uprave u Osječko-baranj- skoj županiji, zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta , propisan statutom i poslovnikom, u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.

            Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2.  ovog članka bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.

Članak 105.

             Kad predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, predstojnik će bez odgode dati uputu

Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od dana primitka upute otkloni uočene nedostatke.

             Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi predstojnika i ne otkloni nedostatke u roku, ptredstojnik donosi odluku o obustavi primjene općeg akta, koja mora biti obrazložena.

           Odluku o obustavi predstojnik je dužan donijeti u roku 15 dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

                                                                    Članak 106.

             Kad predstojnik postupajući po odluci Općinskog načelnika  o obustavi od primjene općeg akta iz članka 49. stavak 1. podstavak 1. , odluku Općinskog načelnika ocijeni osnova-nom, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi općeg akta od primjene, odnosno ako ne potvrdi odluku Općinskog načelnika, obustava primjene općeg akta prestaje.

               

            XIV.   JAVNOST RADA

 

Članak 107.

            Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

            Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skla-du s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 108.

            Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, te objavlji-vanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

            Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se održavanjem mjesečnih konferencija za medije, te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

            Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

            XV.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 109.

            Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i  Povjerenstvo za  statutarno-pravna pitanja  Općinskog vijeća.

            Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

            Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prije-dlogu.

Članak 110.

            Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine (“Službeni glasnik” Općine Semeljci broj 6/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u  zakonom propisanom roku.

           Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat će se opći akti Općine Semeljci u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

          U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 2. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona  i ovog Statuta. 

Članak 111.

            Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Semeljci.

            Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Semeljci (“Službeni glasnik” Općine Semeljci broj6/09).

                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                               Marinko Andraković, dipl.ing.

 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr