ZAKONI I PROPISI

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 150/11, 12/13, 93/16, 104/16)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17)

Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18)

Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09)

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr