ZAKONI I PROPISI

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 150/11, 12/13)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15)

Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 , 61/11)

Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09)

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr