GOSPODARSTVO

Općina Semeljci je općina izrazitih poljoprivrednih karakteristika. Od ukupne površine Općine Semeljci poljoprivredne površine zauzimaju 79,08% površine. Obrtništvo i malo poduzetništvo treba biti važan faktor u revitalizaciji gospodarskog razvitka Općine i Županije. U interakciji „velike“ i „male“ privrede i njihovoj kooperaciji treba tražiti rješenja policentričnog modela razvoja stabilnog gospodarstva Općine i Županije koje će moći odgovoriti svim izazovima domaćeg i stranog tržišta. Primarna poljoprivredna proizvodnja predstavlja dobru osnovicu za nadogradnju različitih oblika prerade u finalne proizvode. Najperspektivniji oblik su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa zaokruženim ciklusom proizvodnje i prerade te seoski turizam. Posebice budućnost ima proizvodnja zdrave hrane. Zbog svega navedenog treba težiti okrupnjavanju seoskih obiteljskih gospodarstava. Razvoj suvremenih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih fleksibilnih tvrtki čija se proizvodnja bazira na raspoloživim prirodnim resursima omogućit će efikasno korištenje ukupnih ekonomskih potencijala. Šumske površine i nastanjenost divljači predstavljaju potencijal za razvoj lovstva na području Općine. Zbog svojih ekoloških vrijednosti šume predstavljaju i značajan potencijal za razvitak lovnog, izletničkog i rekreacijskog turizma koji tu postoji već nekoliko desetljeća, ali nije u dovoljnoj mjeri valoriziran. Sitnija obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju tražiti radno intenzivnu proizvodnju kao što su povrće, voće, cvijeće, sitna stoka i sl. Kod svih obiteljskih gospodarstva mora se postići maksimalna iskorištenost zemlje, strojeva, radne snage, znanja, proizvodno-tehnološkog ili iskustva, jer samo takvi uvjeti proizvodnje obećavaju opstanak u tržišnoj konkurenciji. U razvoju poljodjelske proizvodnje očekuje se prijelaz s ekstenzivnog na intenzivni način proizvodnje, a u okvirima koncepta održivog razvoja.

Pri realizaciji ovog cilja potrebno je voditi računa o:

  • racionalnom korištenju poljoprivrednog tla,
  • onemogućavanju korištenja kvalitetnog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe,
  •  saniranju devastiranog poljodjelskog tla nakon eksploatacije,
  •  usmjeravanju i poticanju proizvodnje zdrave hrane i na tržištu prepoznatljivih proizvoda,
  •  unapređenju obiteljskog poljodjelskog i proizvodnog gospodarstva koji treba biti jedan od instrumenata povećanja broja stanovnika
  •  iskorištavanju postojećih obradivih površina i privođenju namjeni zapuštenih površina.

Stanovništvo Općine se konstantno smanjuje, bilježi negativni prirodni prirast te značajan broj mlađeg stanovništva seli u razvijenije zemlje u potrazi za boljom budućnošću. Svi ovi procesi, doprinose slabljenju gospodarske razvijenosti Općine, te bi u budućnosti mogli biti ograničavajući činitelj njenog razvitka.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr