OPĆINSKA UPRAVA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROČELNICA: Božica Čabrajac Bilandžić, mag.iur

VIŠI SAVJETNIK ZA FINANCIJE: Ljiljana Lovrić-Rimac, dipl.oec

ADMINISTRATIVNI TAJNIK: Stanko Blažević

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE POSLOVE: Zrinka Nakić Benc, dipl. oec

REFERENT - KOMUNALNI REDAR: Mirko Mihaljević

REFERENT ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO: Ružica Batljan

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr