O B A V I J E S T
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 1/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 7/22) Općina Semeljci objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci.

Tekst Javnog natječaja objavljen je na službenim internetskim stranicama Općine Semeljci www.semeljci.hr, te na oblasnoj ploči Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „ Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci – NE OTVARAJ“, na adresu Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči (Semeljci, Kolodvorska 2) i mrežnoj stranici Općine Semeljci https://semeljci.hr a koji teče od 20. travnja 2022. godine i traje do 19. svibnja 2022. godine do 24:00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević, v.r.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

 

 

 

 

Skip to content