OPĆINA DANAS

DCIM100GOPROGOPR5121.JPG
GEOPROSTORNA OBILJEŽJA

Općina Semeljci smještena je u jugoistočnom dijelu Županije i prostire se na površini od 102 km², odnosno 2,45 % ukupne površine županije, koja iznosi 4.155 km². Općinu čine pet naselja: Kešinci, Koritna, Mrzović, Semeljci i Vrbica, a administrativno se sjedište općine nalazi u Semeljcima, na adresi Kolodvorska 2. Općina Semeljci na istoku graniči s općinom Šodolovci, na zapadu s općinom Viškovci i gradom Đakovom, na jugu s Vukovarsko-srijemskom županijom (općine Stari Mikanovci i Ivankovo), te na sjeveru s općinama Vuka i Vladislavci. Prostor općine Semeljci dio je širega nizinskoga i ravničarskoga područja Osječko-baranjske županije, odnosno širega prostora istočne Hrvatske. Općina ima 10.184 ha poljoprivredne i 545 ha šumske površine.

Klimatološke osobine prostora općine Semeljci dio su klimatskih osobina širega prostora istočne Hrvatske. Cijelo područje, kao i širi prostor, ima sve odlike umjereno kontinentalne klime s rasponom temperatura od -25 do 38 °C. Središnje mjesečne temperature više su od 10 °C tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijega mjeseca su ispod 22 °C, a srednje temperature najhladnijega mjeseca između -3 i 18 °C. Prosječne godišnje količine oborina kreću se od 700 do 800 mm, a karakteristično za ovo područje jest da nema izrazito suhih mjeseci, a oborina je više u proljeće i ljeto, nego u jesen i zimu. Od vjetrova su najčešći slabi vjetrovi i tišine, a smjerovi su vjetrova vrlo promjenjivi. Ovo je umjereno područje gdje se, osim utjecaja opće cirkulacije karakteristične za ove geografske širine, osjeća jak modifikacijski utjecaj niske Panonske ravnice i velikoga planinskoga sustava Alpa i Dinarida, koji donekle slabe utjecaj Atlantskoga oceana, a osobito Sredozemnoga mora. Na području je općine Semeljci čitave zime prisutan hladan zrak, pa do izražaja dolazi svježa umjereno kontinentalna klima s dosta izraženim ekstremnim vrijednostima pojedinih klimatskih elemenata.

U hidrološkom smislu, prostor općine Semeljci pripada dunavskom slivnom području, odnosno hidrografskom slivu rijeka Vuke i Dunava. Prema ustroju vodnoga gospodarstva, općina Semeljci pripada vodnom području sliva Drave i Dunava, odnosno slivnom području Vuka. Također, Vrbica pripada slivu Sava kojim upravlja Biđ Bosut Vinkovci.

Na području općine Semeljci zastupljene su tri pedološke jedinice: lesivirano i lesivirano semiglejno tlo koje je rasprostranjeno na najvećem dijelu, pseudoglejno semiglejno i eutrično smeđe semiglejno te močvarno amfiglejno i močvarno hipoglejno tlo.

PRAVNI USTROJ

Općina Semeljci jedinica je lokalne samouprave osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Tijela Općine Semeljci su Općinsko vijeće i općinski načelnik. Dan općine Semeljci je 13. lipnja, a službeno glasilo izlazi pod nazivom Službeni glasnik Općine Semeljci. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA

Prema popisu stanovništva iz 2011., općina Semeljci ima 4.362 stanovnika, od čega je 2.200 (50,4 %) muškaraca i 2.162 (49,6 %) žene. U odnosu na 2001., broj stanovnika manji je za 496. Većina stanovništva (njih 1.285) smještena je na području naselja Semeljci. Naselje Koritna broji 910 stanovnika, naselje Kešinci 834, naselje Vrbica 730, a naselje Mrzović 603 stanovnika.

Prosječna starost stanovnika općine Semeljci je 39 godina (37,1 godinu muškarci i 40,9 godina žene). Radno sposobnoga stanovništva u dobi od 15 do 64 godine ukupno je 2.782 (63,78 %), od čega 1.480 muškaraca i 1.302 žene. Gustoća naseljenosti u općini Semeljci je 42,83 stanovnika na km2.

Na području općine Semeljci nalazi se 1.378 kućanstava. Hrvati čine 98,62 % stanovništva općine, Bošnjaci 0,05 %, Česi 0,02 %, Mađari 0,25 %, Nijemci 0,07 %, Romi 0,02 %, Rusi 0,02 %, Slovenci 0,05 %, Srbi 0,55 % i Talijani 0,02 %.

Najveći broj stanovnika općine Semeljci, 4.283 (98,19 %) su katolici. Protestanti čine 0,05 % stanovništva, pravoslavci 0,76 %, ostali kršćani 0,09 % te muslimani 0,09 %. Ateista i stanovnika koji nisu vjernici je 0,25 %, a onih koji se nisu izjasnili 0,37 %.

INFRASTRUKTURA

Cestovni promet na području općine Semeljci odvija se putem županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, dok područjem općine ne prolazi niti jedna državna cesta. Na području općine nalaze se trase sljedećih razvrstanih županijskih cesta: D7 (Vuka) – Lipovac Hrastinski – Koritna Ž 4130; D7 (Kuševac) – Viškovci – Forkuševci – Semeljci – Koritna – Šodolovci – Petrova Slatina – D 518 (Ernestinovo); Semeljci (Ž 4130) – Kešinci i Mrzović (Ž 4148); Kešinci (Ž 4123) – Vrbica – Stari Mikanovci (D 46); Vrbica (Ž 4133) – Mrzović – Markušica – Tordinci Ž 4111; te lokalnih cesta: Široko Polje (D7) – Semeljci (Ž 4130); Semeljci (ž 4130) – Arduševac – Đurđanci – D46; L 44134 (Đurđanci) – Vrbica (Ž 4133). Kroz područje općine Semeljci prolazi željeznička pruga Osijek – Đakovo – Strizivojna – Vrpolje – Slavonski Šamac državna granica te Metković državna granica – Ploče. Ta pruga ujedno čini dionicu transeuropskoga prometnoga koridora kroz Republiku Hrvatsku.

Cijelo područje općine Semeljci pokriveno je vodoopskrbnom mrežom pitke vode. Vodocrpilište Semeljci zahvaća kvartalni vodonosnik istočnih predjela dravske depresije u dolini Povučja. Vodoopskrbni sustav Semeljci ima postrojenje za pročišćavanje voda. Tijekom 2019. planira se započeti s izgradnjom kanalizacijske mreže.

Područje općine Semeljci električnom energijom opskrbljuje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroopskrbna mreža je funkcionalno i tehnički u dobrom stanju. Sjeverozapadno od naselja Kešinci i Semeljci prolaze elektroprijenosni uređaji: dalekovod DV 110 kV Ernestinovo – Đakovo/1 i dalekovod DV110 Ernestinovo – Đakovo/2. Mreža podliježe redovitom praćenju i održavanju, a rekonstrukcije mreže obavljaju se u skladu s planom investicija u DP Elektroslavonija Osijek. Plinska mreža izgrađena je na cijelom području općine Semeljci, a plin se distribuira preko tvrtke HEP Plina d.o.o.

GOSPODARENJE OTPADOM

Na području općine Semeljci organizirano se sakuplja otpad i postoji obveza korištenja komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnoga otpada za sva kućanstva i pravne osobe. Komunalnu uslugu sakupljanja, odvoza i deponiranja komunalnoga otpada obavlja komunalno društvo Junakovci d.o.o., društvo u 100-postotnom vlasništvu općine Semeljci. Sva domaćinstva s područja općine posjeduju plavu kantu za papir, žutu za plastiku, smeđu za biootpad i zelenu za miješani otpad, dok se ostale vrste otpada mogu zbrinuti na odlagalištu. Komunalni se otpad odlaže na odlagalištu Ada u Koritni. Općina Semeljci na šestom je mjestu u Hrvatskoj po razvrstavanju otpada.

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, općina Semeljci razvrstana je u II. skupinu.

Na području općine Semeljci osnovano je oko 180 subjekata maloga gospodarstva, registriranih za djelatnosti trgovine na veliko i malo, poljoprivrede, proizvodnje metalnih konstrukcija, popravka namještaja i izrade pokućstva, elektroinstalacijskih radova te završnih građevinskih radova.

Prema podatcima iz Prostornog plana uređenja općine Semeljci, obradivo poljoprivredno tlo obuhvaća 10.000 ha. Obradive poljoprivredne površine na području općine Semeljci omogućuju intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju ratarskih kultura, pa su najzastupljenije žitarice, krmno bilje, ljekovito i industrijsko bilje. Svinjogojstvo i govedarstvo najznačajnija je grana stočarstva i jedna od najvažnijih grana ukupne poljoprivredne proizvodnje. Uz govedarsku proizvodnju, uzgoj i proizvodnja svinja imaju dugu tradiciju na području općine Semeljci.

TRŽIŠTE RADA

Na dan 1. ožujka 2019. na području općine Semeljci bilo je 313 nezaposlenih osoba, od čega 136 muškaraca (43 %) i 177 žena (57 %).

Kvalifikacijska struktura nezaposlenih stanovnika općine Semeljci je nepovoljna. Stanovnika bez škole i sa završenom osnovnom školom je 145 (46 %), stanovnika sa završenom srednjom školom 160 (51 %), dok je visokoobrazovanih tek osam (3 %).

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Na području općine Semeljci provodi se predškolski i osnovnoškolski odgoj. Matična škola je OŠ Josipa Kozarca u Semeljcima, dok su područni objekti PO Kešinci, PO Koritna, PO Mrzović, PO Vrbica te PO Forkuševci i PO Vučevci. Tijekom 2019. počela je izgradnja dječjega vrtića u Semeljcima.

Zdravstvena zaštita na području općine Semeljci organizirana je kroz djelovanje dviju područnih zdravstvenih stanica u Semeljcima i Vrbici. Osim ordinacije opće medicine, djeluje i stomatološka ambulanta, a u sklopu Doma zdravlja otvorena je i ljekarna, čime je poboljšana zdravstvena usluga za stanovnike općine Semeljci.

Na području općine Semeljci djeluje tridesetak udruga, među kojima su kulturno-umjetničke, športsko-rekreativne i ostale. Dobrovoljna vatrogasna društva osnovana su u svim naseljima općine, kao i nogometni klubovi, aktivna su kulturno-umjetnička društva, humanitarne udruge, udruga mladih, dva lovačka društva i športsko-ribolovna zajednica. Domovi kulture središnja su mjesta održavanja kulturnih, zabavnih, športskih i drugih manifestacija, a često i jedini odgovarajući prostor za rad udruga. Domovi kulture izgrađeni su u svim naseljima općine Semeljci.

ŠPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE I TERENI

Na području općine Semeljci nalaze se sljedeće športsko-rekreacijske građevine:

  • športska dvorana pri Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Semeljci, te po jedan teren za rukomet, košarku i školski poligon;
  • nogometno igralište u Semeljcima k. č. br. 1178 k.o. Semeljci, ukupne površine 21.591 m²;
  • nogometno igralište u Vrbici na dijelu k. č. br. 183/1 k. o. Vrbica, ukupne površine 46.533 m²;
  • nogometno igralište u Koritni na k. č. br. 218 k. o. Koritna, ukupne površine 7.477 m²;
  • nogometno igralište u Kešincima na k. č. br. 978,979, 980, 981, 982/1 i 982/2 k.o. Kešinci, ukupne površine 65.930 m²;
  • nogometno igralište u Mrzoviću nalazi se na k. č. br. 555/1, 542/1, 542/2, 542/3 k.o. Mrzović ukupne površine 18.489 m²;
  • dječja igrališta u Semeljcima, Koritni, Kešincima, Vrbici i Mrzoviću;
  • fitness na otvorenom u Semeljcima;
  • bazen u Semeljcima k. č. br. 1177 k. o. Semeljci, ukupne površine površina 3.773 m².
Skip to content