SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Božica Čabrajac Bilandžić, mag.iurPročelnik

ZAMJENIK SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Doris SarkaAdministrativna tajnica
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), kojim su propisana načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupaka za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Općina Semeljci kao tijelo javne vlasti obvezna je omogućiti pristup informacijama:

1)  pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2)  davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koje su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Općina Semeljci kao tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika Općina Semeljci dužna je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate propisat će Povjerenik za informiranje.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

U svrhu ponovne uporabe informacija Općina Semeljci će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Općina Semeljci nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti, stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) navesti i:

 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
 • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije ( komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Općina Semeljci ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Općina Semeljci može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („ Narodne novine“, broj 25/13.).

VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Korisnika prava na informaciju dužan je platiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u slijedećem iznosu:

a)  preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

b)  preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

c)  preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

d)  preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

e)  elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

f)  elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

g)  elektronički zapis na memorijskoj kartici:

 • 4 GB – 30,00 kuna
 • 8 GB – 50,00 kuna
 • 16 GB – 120,00 kuna
 • 32 GB – 150,00 kuna
 • 64 GB – 210,00 kuna

h)  pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

i)  pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškove dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene, odredit će se na način da se u visinu naknade zaračuna prosječna tržišna cijena za uslugu, trošak amortizacije koje ima Općina Semeljci te trošak poštanskih usluga.

Naknada se plaća unaprijed i u cijelosti na žiro-račun Općine Semeljci.

U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Općina Semeljci može korisniku prava na informaciju ne zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko ne prelaze iznos od 50,00

Skip to content