R E B U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
Komisija za promet imovinom u vlasništvu
Općine Semeljci

 

O B A V I J E S T
o provođenju javnog nadmetanja

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 1/22), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 7/22), Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 7/22) i Odluke o dopuni javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 8/22) Općina Semeljci objavljuje da će se dana 06. lipnja 2022. godine (ponedjeljak), u prostorijama Općine Semeljci, u Semeljcima, Kolodvorska 2, u 10,00 sati održati javno nadmetanje za 4. proizvodno-tehnološku cjelinu u k.o. Semeljci, površine 24,0732 ha, početne zakupnine 9.364,47 kuna.
Javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuditelji koji su dostavili važeće ponude na javnom natječaju, te kojima je dostavljen poziv za prisustvovanje.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mirko Miladinović, v.r.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Skip to content